Algemene voor­waarden

Versie

1-4-2014

Downloaden

(PDF)

1. Algemene bepalingen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Repper V.O.F., hierna te noemen: "Repper", op alle door Repper gesloten overeenkomsten en op alle door Repper verrichte handelingen, geleverde producten en/of diensten.

1.1.

Van deze voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door Repper schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever. Eventueel overeengekomen, van deze algemene voorwaarden afwijkende, bepalingen geven de opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere dan onderhavige overeenkomst. Onder "opdrachtgever" wordt verstaan degene die aan Repper werkzaamheden opdraagt.

1.2.

Met inachtneming van het vorenstaande en bij het aangaan van overeenkomsten met Repper wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3.

2. Totstandkoming overeenkomsten

Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke en/of elektronische danwel digitale wederzijdse bevestiging. De opdrachtgever is echter aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door haar niet binnen 8 werkdagen na de datum van de opdrachtbevestiging de juistheid van de inhoud van die bevestiging schriftelijk of elektronisch is bevestigd dan wel weerlegd.

2.1.

3. Offertes en tarieven

Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Offertes hebben een maximale geldigheidsduur van 30 dagen of, indien anders overeengekomen, de in de offerte genoemde uiterste datum. Alle offertes zijn gebaseerd op de tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding. De tarieven zijn exclusief BTW. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten en/of wettelijke maatregelen, opkomende na de offertedatum doch voor het tijdstip van de opdrachtbevestiging worden door Repper alsnog in een aanvullende offerte aan de opdrachtgever aangeboden.

3.1.

Indien niet binnen 30 dagen nadat Repper een offerte heeft uitgebracht, op basis daarvan een opdracht aan Repper is verstrekt, is degene aan wie de offerte is uitgebracht verplicht op verzoek van Repper de bij de offerte behorende ontwerpen, monsters en modellen franco aan Repper te retourneren en deze niet voor andere doeleinden te gebruiken. Bij gebreke van zodanige terugzending binnen 10 werkdagen na verlopen van de in dit artikel genoemde periode van dertig dagen is Repper gerechtigd aan degene aan wie de offerte is uitgebracht de voor het samenstellen van die offerte gemaakte kosten in rekening te brengen.

3.2.

4. Opdracht­bevestiging

De offertefase kan worden afgesloten met een door opdrachtgever en Repper schriftelijk overeengekomen opdrachtbevestiging, waarbij het onder artikel 2 genoemde van toepassing is. De offerte komt met de van kracht zijnde opdrachtbevestiging te vervallen. Al datgene dat in de opdrachtbevestiging is overeengekomen is bepalend voor de uitvoering, de betalingstermijnen en leveringsdata evenals de overige condities waaronder het product en/of de dienst (en) word(t)(en) geleverd. Aanvullende kosten voor meer- en/of minderwerk worden opgenomen in een aanvullende, wederzijds bevestigde opdrachtbevestiging met inachtneming van wat onder artikel 2 is bepaald.

4.1.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van bijvoorbeeld de tijdige aanlevering van materialen, commentaar op door Repper vervaardigde producties of anderszins afspraken niet nakomt, zodat door diens verwijtbaar gedrag het product of de dienst niet binnen de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn door Repper kan worden opgeleverd, kan de in de opdrachtbevestiging genoemde opleverdatum worden gewijzigd door een telefonische of schriftelijke, danwel elektronische/digitale melding van Repper aan opdrachtgever. Tevens kan, indien inmiddels sprake is van een nieuwe tariefstelling door Repper, deze nieuwe tariefstelling gaan gelden. In een aanvullende opdrachtbevestiging zal dan een andere einddatum van oplevering van het product c.q. de dienst worden overeengekomen, evenals een mogelijk andere tariefstelling worden doorberekend.

4.2.

5. Wijzigingen in een opdracht

Indien een opdrachtgever enige wijziging wenst in de uitvoering of de levertijd van een eenmaal bevestigde opdracht, is Repper tot uitvoering hiervan in geen enkel geval verplicht doch zal, indien en voorzover dat in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en/of de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is alsnog trachten aan de wens van de opdrachtgever te voldoen. Dit ter beoordeling van Repper. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan Repper de door Repper gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl Repper al met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie en/of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig volgens de oorspronkelijke opdrachtbevestiging is gerealiseerd.

5.1.

Indien een opdrachtgever de opdracht zodanig wenst te wijzigen dat dit hogere kosten met zich meebrengt dan in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging is overeengekomen, zal een aanvullende opdrachtbevestiging worden gezonden waarin een omschrijving van de wijziging, de als gevolg van de gewijzigde opdracht mogelijk gewijzigde levertijd, evenals de meerkosten worden opgenomen. Eerst na schriftelijke bevestiging van de zijde van de opdrachtgever van deze aanvullende opdrachtbevestiging zal Repper de (verdere) uitvoering van het project ter hand nemen, dit met in achtneming van het onder artikel 2 bepaalde.

5.2.

Indien een opdrachtgever de opdracht zodanig wenst te wijzigen dat de kosten daarvan lager zijn dan in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging overeengekomen, zal een aanvullende opdrachtbevestiging worden gezonden waarin een omschrijving van de wijziging, de als gevolg van de gewijzigde opdracht mogelijk gewijzigde levertijd, evenals de minderkosten worden opgenomen. Bij in gebreke blijven door de opdrachtgever van het bevestigen van deze aanvullende opdrachtbevestiging binnen 4 dagen na de datum van deze aanvullende opdrachtbevestiging, zoals verwoord in artikel 2, is Repper slechts verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is aan door Repper eventueel aan derden minder betaalde kosten.

5.3.

Wanneer opdrachtgever nalatig is in het aanleveren van informatie en/of instructies, dan wel de afgesproken termijn daarvoor laat verstrijken is Repper gerechtigd de extra kosten die dit met zich meebrengt, dit ter beoordeling van Repper, bij opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4.

6. Levering

Levertijden worden door Repper bij benadering opgegeven. Indien een bepaalde, in de opdrachtbevestiging schriftelijk overeengekomen levertermijn niet wordt gehaald, zal dat geen recht op vermindering van de overeengekomen som tot gevolg hebben, tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan grove nalatigheid van Repper. Indien Repper wel overgaat tot levering, doch dat deze door grove nalatigheid van Repper, plaatsvindt buiten de in de opdrachtbevestiging schriftelijk overeengekomen levertijd, zal een bepaald redelijk percentage van de overeengekomen opdrachtsom van het (deel)product in mindering worden gebracht. Dit ter beoordeling door Repper.

6.1.

Aan Repper komt te allen tijde de bevoegdheid toe om aan haar verstrekte opdracht eenzijdig te beëindigen in het geval blijkt, zulks ter beoordeling van Repper, dat zij vanwege technische of andere redenen niet (volledig) aan haar (leverings)verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst kan voldoen. Repper zal de beëindiging van de opdracht en de daaraan ten grondslag liggende reden(en) schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar maken. Als gevolg daarvan vervallen onmiddellijk alle op Repper rustende (leverings)verplichtingen uit hoofde van de opdracht, terwijl de verplichting zijdens opdrachtgever tot betaling van de daar tegenoverstaande vergoeding eveneens vervalt. Eventueel door opdrachtgever aan Repper betaalde voorschotbedragen worden door laatstgenoemde teruggestort. Een beëindiging van een opdracht op de voet van dit artikel, leidt in geen geval tot enigerlei verplichtingen van Repper tot vergoeding van schade zijdens opdrachtgever, hoe ook genaamd, noch tot enigerlei andere verplichting anders dan in dit artikel vermeld.

6.2.

7. Betaling

Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft Repper het recht voor elk deelproduct of voor in de opdrachtbevestiging aangegeven fasering te factureren volgens de in de opdrachtbevestiging vastgelegde percentages. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen dienen facturen van Repper te worden voldaan binnen 28 dagen na dagtekening. Indien een factuur niet uiterlijk op de vervaldatum wordt voldaan, is de opdrachtgever aan Repper de wettelijke rente over het bruto factuurbedrag verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.

7.1.

De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

7.2.

Repper neemt bezwaren over een factuur slechts in behandeling wanneer dit bezwaar binnen 7 werkdagen na ontvangst van de factuur door opdrachtgever schriftelijk aan Repper is gemeld. Bezwaren, bij Repper binnengekomen na deze periode worden slechts door Repper in behandeling genomen nadat het eindbedrag vermeld op de factuur door Repper is ontvangen.

7.3.

Repper is bevoegd bij wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever nog lopende opdrachten terstond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan zekerheid te verlangen, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding c.q. restitutie van reeds betaalde deelfacturen kan maken.

7.4.

Indien een factuur niet op de vervaldag is voldaan kunnen de werkzaamheden van Repper aan het project worden stilgelegd.

7.5.

Indien een factuur niet op de vervaldag is voldaan en Repper andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is Repper bevoegd de werkzaamheden aan die andere opdrachten (tijdelijk) te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding c.q. restitutie van reeds betaalde deelfacturen kan maken.

7.6.

Repper is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan bij opdrachtgever op basis van een al dan niet tijdelijke staking van activiteiten door Repper op basis van de in artikel 7.5 en 7.6 genoemde omstandigheden.

7.7.

Voorts is opdrachtgever gehouden Repper alle kosten te vergoeden die dienen te worden gemaakt door Repper ter incasso van openstaande facturen:

  • met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voorzover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus;
  • de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15 % van de hoofdsom zulks met een minimum van € 150;
  • te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvragen, alsmede alle andere kosten, voortvloeiende uit het niet nakomen van de verplichtingen ten opzichte van Repper;
  • Repper heeft een minimale termijn van 20 werkdagen om aan te tonen dat geclaimde inningkosten door Repper zijn gemaakt. Deze bewijslast periode ontslaat opdrachtgever geenszins van en mag geen vertraging opleveren voor haar verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel.

7.8.

8. Reclame

Reclames dienen uitsluitend schriftelijk bij Repper te worden ingediend en beperken zich tot de producties van Repper.

8.1.

Reclames ten aanzien van de factuur dienen binnen zeven dagen na factuurdatum te worden ingediend. Reclames die nadien binnenkomen worden slechts in behandeling genomen nadat het factuurbedrag door Repper is ontvangen.

8.2.

Het in behandeling nemen van de klachten wil niet zeggen, dat Repper de reclame beschouwt als tijdig of terecht.

8.3.

Indien het geleverde na de oplevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling tussentijds is gewijzigd of wanneer opdrachtgever of relaties van opdrachtgever tijdens de productie wijzigingen aan de productie hebben aangemaakt, vervalt elk recht tot reclame.

8.4.

Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame door Repper terecht wordt bevonden, zal Repper uitsluitend gehouden zijn de geleverde diensten, waarop de reclame betrekking heeft, voor haar rekening opnieuw uit te voeren. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

8.5.

9. Eigendoms­voorbehoud

Repper behoudt zich het eigendom van alle door haar aan opdrachtgever geleverde producten, goederen en/of diensten en auteursrechten over producties voor totdat al haar vorderingen op een opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Repper is te allen tijde gerechtigd zonder tussenkomst van de Rechter alle aan opdrachtgever afgeleverde en zich daar bevindende doch Repper nog in eigendom toebehorende producten en/of goederen terug te nemen, indien niet is voldaan aan de betalingsverplichting door opdrachtgever.

9.1.

10. Auteursrecht

Het auteursrecht van alle door Repper vervaardigde producties is en blijft onvervreemdbaar eigendom van Repper tot alle betalingen voor de specifieke productie door opdrachtgever zijn voldaan. Na volledige betaling van de opdracht door opdrachtgever kan Repper het auteursrecht overdragen aan opdrachtgever middels een schriftelijke verklaring. Repper blijft ook dan gerechtigd (delen van) de producties voor andere projecten of diensten te gebruiken of aan te passen. De door Repper ontworpen producties mogen tot de volledige betaling ervoor is voldaan niet zonder schriftelijke toestemming van Repper worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door Repper bij derden ingekochte producties blijft eigendom van deze derden. Geen van de door Repper gemaakte programmatuur of ontwerpen mogen, zonder schriftelijke toestemming van Repper vooraf, worden ingezet voor andere producties dan die waaraan Repper voor opdrachtgever heeft gewerkt. Opdrachtgever is verplicht de door Repper gemaakte producties afdoende te beschermen tegen inbreuk van derden op de in dit artikel genoemde zaken.

10.1.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiende uit enige overeenkomst, aangegaan tussen opdrachtgever en Repper, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Repper.

11.1.

12. Aanspra­kelijkheid

Indien de opdrachtgever een reclamecampagne of een andere promotieactiviteit door Repper laat uitvoeren overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze verstrekte materialen, vrijwaart de opdrachtgever Repper van alle aanspraken van derden terzake van inbreuken op diens octrooi-, portret- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.

12.1.

Opdrachtgever wordt geacht van ter beschikking gestelde materialen een back-up te hebben of anders slechts een kopie ter beschikking te stellen aan Repper. Repper is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeldmateriaal en woordgegevens in enigerlei vorm, die Repper door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

12.2.

Repper is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook genaamd en hoe dan ook ontstaan, welke aan personen of goederen mocht worden toegebracht door goederen of diensten welke door Repper zijn geleverd.

12.3.

Indien een opdracht geheel of gedeeltelijk door derden, niet zijnde Repper en haar medewerkers, wordt uitgevoerd, is Repper tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.

12.4.

Door opdrachtgever aan Repper verstrekte (beveiligings)codes en wachtwoorden dienen door opdrachtgever regelmatig gewijzigd te worden. Repper is niet aansprakelijk voor het niet zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie derden aan wie uit naam van Repper werkzaamheden zijn uitbesteed.

12.5.

Repper gaat er vanuit dat opdrachtgever zo spoedig mogelijk na aanlevering van de producties haar toegangsgegevens inclusief FTP, inlog, databasegegevens en overige gebruikersnamen en wachtwoorden verandert en haar gegevens afdoende beveiligt. Repper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat doordat opdrachtgever de genoemde gegevens niet regelmatig wijzigt en afdoende beveiligt. De verantwoordelijkheid voor beveiliging van producties, gemaakt door Repper voor opdrachtgever, ligt dan ook bij opdrachtgever.

12.6.

Eventuele aansprakelijkheid van Repper is in alle gevallen beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde dienst.

12.7.

13. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of persoonlijke onmisbaarheid, breuk aan apparatuur, brand, staking, uitsluiting, oorlog, molest, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen evenals het niet nakomen door derden van hun verplichtingen tegenover Repper, is Repper gerechtigd de levering respectievelijk de werkzaamheden, na overleg met opdrachtgever, uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk geval de opdrachtgever geen aanspraak op enige schadevergoeding kan maken.

13.1.

14. Zekerheid en ontbinding

Repper is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, de nakoming van haar verplichtingen, zoals nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten, op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke blijft, zijn alle facturen onmiddellijk en ineens opeisbaar en is Repper gerechtigd voor verdere nakoming van haar verplichtingen deugdelijke zekerheid te verlangen.

14.1.

Repper heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

  • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met nationale of internationale wet- en regelgeving;
  • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden, met de goede zeden en/of met de gedragscode;
  • Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

14.2.

15. Wijzigingen gegevens opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht wijzigingen van haar persoonlijke en/of zakelijke gegevens schriftelijk te melden aan Repper. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor schade (inclusief eventuele juridische verhaalskosten) die Repper leidt door het niet tijdig melden (binnen 30 dagen na de wijziging) van zulke wijzigingen.

15.1.

16. Conversie

Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

16.1.

17. Toepasselijk recht

Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

17.1.

Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, met uitzondering van geschillen over betaling en auteursrechtschending door opdrachtgever, betrekking hebbende op overeenkomsten tussen Repper en opdrachtgever zullen eerst moeten worden voorgelegd aan het oordeel van een mediation organisatie in Nederland, aangesloten bij een landelijke mediation organisatie en aan te wijzen door de Kamer van Koophandel te Arnhem binnen een periode van 20 werkdagen na een schriftelijke ingebrekestelling van indiener aan de wederpartij. Alle kosten voor mediation, reis- en verblijfkosten, belastingen en bemiddeling van de Kamer van Koophandel te Arnhem komen (vooraf) in zijn geheel voor rekening van de indiener van de ingebrekestelling waarop het geschil betrekking heeft. De uitspraak van de mediation organisatie is voor beide partijen bindend en dient binnen zes maanden na aanwijzen van de mediation organisatie door de Kamer van Koophandel gedaan te zijn.

17.2.

Alle overige geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Arnhem.

17.3.

18. Wijzigingen van de voorwaarden

Repper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke en / of elektronische/digitale bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18.1.

Met deze versie van de algemene voorwaarden van Repper vervallen alle voorgaande versies.

18.2.

Nijmegen, Repper, 1 april 2014